We bereiden de uitvoering van de buitenruimte, van binnentuin tot stadscentrum, van park tot industrieterrein voor. De ruimtelijke en functionele kwaliteit van het ontwerp staat centraal. We vertalen dit in goede contracten voor aanbesteding, de bijbehorende bestekken, begrotingen en de begeleiding van de uitvoering. Alles draait om goede afspraken en communicatie tussen opdrachtgever, gebruiker, ontwerper en aannemer.

Technisch ontwerp

Technisch ontwerpen is een proces waarin we het ontwerp vertalen naar de uitvoering met oog voor schoonheid, gebruikswaarde en duurzaamheid. In nauw overleg met de opdrachtgever en de ontwerper zorgen we stap voor stap voor een financieel haalbaar, beheerbaar en mooi plan. De specificaties leggen we vast in de contracten en tekeningen en we kiezen voor een passend aanbestedingsproces en contractvorm. Hier hebben we nationaal en internationaal ervaring mee. We adviseren voor:

  • Aanbesteding volgens Design & Construct
  • Opstellen van EMVI-criteria met de aanbestedingsleidraad
  • Opstellen van RAW-bestekken, geïntegreerde contracten (UAV-GC), raamovereenkomsten en beeldbestekken en Standaardbestek 250 (België)
  • Opstellen van kostenraming (GREX, Total costs of ownership)
  • Omzetten van STABU-bestekken

Voor de opdrachtgever kunnen we onderdelen van de aanbestedingsprocedure verzorgen, zoals het publiceren op de aanbestedingskalender en Tenderned, het houden van aanbestedingen en het begeleiden van beoordelingscommissies.

Overige activiteiten

Voor opdrachtgevers bieden we op maat ondersteuning bij de begeleiding van het bouwproces, door het geven van trainingen en instructies en het detacheren van onze experts.

Directie

Bij de uitvoering van werken houden we toezicht en voeren we directie op het werk. Onze adviseurs zijn experts in alle onderdelen van het GWW-werk op het gebied van technische eisen, milieu-eisen en veiligheid. Onze diensten bestaan uit het:

  • Voeren van directie over uitvoering (UAV/UAV-GC)
  • Houden van toezicht
  • Verzorgen van de besteksadministratie
  • Verrichten van opnemingen en productkeuringen
  • Beoordelen van de oplevering van het werk.

Beplanting

Wij zijn experts in beplanting. De ontwikkeling van beplantingsconcepten, maken van beplantingsplannen, uitwerking in beplantingsystemen en de daarbij behorende beheeradviezen. Voor nieuwe ontwikkelingen brengen we de kwaliteit van bestaande (boom) beplantingen in beeld en rapporteren over de conditie, toekomswaarde, boomwaarde en verplantbaarheid. Voor bestaande plannen stellen we beheeradviezen op.