Klimaatadaptatie

Binnen de DG Groep zien we momenteel een duidelijke verschuiving van projecten in de buitenruimte die zich niet alleen bezighouden met ruimtelijke adaptatie maar ook in toenemende mate met klimaatadaptatie. In verband met de klimaatsverandering zullen situaties met wateroverlast, hitte, droogte en watertekort steeds vaker voorkomen.

Inmiddels is er uitvoerig onderzoek gedaan en is er veel bekend over schadebeperkende maatregelen. De ene maatregel blijkt echter effectiever dan de andere. Bij de DG Groep adviseren wij onze klanten welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste toegepast kunnen worden binnen het ontwerp van de buitenruimte. Door rekening te houden met de lokale omstandigheden, schaalgrootte en nevendoelen kunnen we bepalen of ze ook financieel aantrekkelijk zijn.

De maatregel die de meest positieve invloed uitoefent op het beperken van hitteschade is het planten van bomen. Ze bevorderen een klimaatadaptieve omgeving door middel van een toename in zonwering en verdamping. Bovendien oefenen ze een positieve invloed uit op het beperken van regenwaterschade middels waterberging.

Daarnaast werken we graag mee aan het bepalen van het bouwpeil. Door te kiezen voor een bouwpeil die hoger ligt dan het omliggende landschap kan een aanzienlijk positief effect worden bereikt op het beperken van regenwaterschade. Op een eenvoudig manier wordt water van buitenaf geweerd. Nauwe samenwerking (in een vroeg stadium) tussen bouwkundig- en landschapsspecialisten brengt deze problematiek al snel aan het licht. BIM software is hierbij een uitkomst.

Met behulp van infiltratievoorzieningen zoals wadi's kan droogteschade worden beperkt. De natuur heeft het vermogen om het grondwater zelf aan te vullen en in stand te houden indien de bodem geschikt is gemaakt voor infiltratie. Daarnaast dienen deze infiltratievoorzieningen vaak tegelijkertijd ook als buffer en zijn ze daarmee zeer effectief.

Hieronder nog enkele andere maatregelen:

- Regenwaterriool vergroten;

- Hemelwaterafvoer vertragen;

- Riolering onderhouden / renoveren;

- Regenwater bufferen;

- Peilenplan aanpassen;

- Groene gevels toepassen;

- Vergroend dak, groendak, solargroendak toepassen;

- Retentiedak toepassen.

Gerelateerde projecten