We adviseren over alle aspecten van beheer en beleid voor de totale buitenruimte. Op het strategische niveau met beheervisies openbare ruimte, groenstructuurvisies en bomenbeleid. Door beheerplannen voor de openbare ruimte, parken en groengebieden. Tot op het niveau van werkplan en onderhoudsbestek. Ook bieden wij ondersteuning bij invoering van assetmanagement en de aanpak en follow up van bewonersparticipatie. We werken zowel voor gemeenten als voor bedrijven.

Onze beleid- en beheerplannen benaderen wij integraal en laten we naadloos aansluiten op het totale gemeentelijk beleid. We werken op maat om aan de vragen en doelstellingen van beheerders te voldoen. Elk plan is natuurlijk uniek en elk gebied is anders. Onze plannen slaan een brug tussen visie en de praktijk van de werkplannen. Met participatie realiseren we door bewoners gedragen plannen.

Voorbeelden van plannen zijn:

 • Integrale beheerplannen openbare ruimte
 • Groenstructuurvisies en bomenbeleidsplannen
 • Groenbeleidsplannen en organisatie van beheer
 • Parkbeheerplannen en beheerplannen bermen, water en oevers
 • Meerjarenonderhoudsplannen

We inventariseren, inspecteren en monitoren de kwaliteit van de openbare ruimte. Beheerders willen inzage in actuele gegevens van het areaal om beleid, planvoorbereiding en uitvoering op juiste wijze te kunnen vormgeven. Voor de beoordeling van de technische en beeldkwaliteit hanteren we – afhankelijk van het doel- verschillende vormen van inspectie en monitoring. We maken gebruik van gisib® en Accres® inspectiesoftware. De resultaten presenteren we in handzame en overzichtelijke rapportages met kaarten.

De inspecties bestaan uit:

 • Inventarisatie groen en openbare ruimte en gegevensverwerking
 • Quick scan kwaliteit beheer openbare ruimte
 • Inspectie groot onderhoud en renovatie met ramingen
 • Bestekmonitoring en VTA-inspectie van bomen
 • Meerjarenonderhoudsplannen

Voor de aanbesteding van werken en diensten – onderhoudsbestekken en werkplannen – adviseren we opdrachtgevers over het hele traject vanaf de voorbereiding van de aanbesteding tot en met de directievoering bij de uitvoering.

 • Voorbereiden en begeleiden aanbesteding
 • Prestatiebestek, beeldbestek, raamovereenkomst, frequentiebestek, EMVI en UAV-Gc
 • Monitoring kwaliteit van de uitvoering
 • Directievoering

Als leverancier van gisib / Accres® systemen voor beheer en inspectie hebben we ruime ervaring met GIS, gegevensverwerking en informatiesystemen. Voor specifieke vragen ontwikkelen we cursussen op maat o.a. over beheervriendelijk ontwerpen, beeldbestekken en toezicht & directievoering.