Sturen op kwaliteit en beheerkosten

In 2017 en 2018 heeft de gemeente Amsterdam samen met de DG Groep gewerkt aan het uitwerken van kostenkengetallen voor het beheer van openbaar groen in Amsterdam. De kostenkengetallen zijn opgebouwd uit de kosten voor arbeid, materieel en materiaal.

Sturen op kwaliteit en kosten
Amsterdam hanteert de kwaliteitsniveaus Top, Verzorgd en Sober. Het doel van de gemeente Amsterdam is om op managementniveau te kunnen sturen op kwaliteit, beheerkosten, en inzet van personeel.

Dashboard
Hiervoor heeft de DG Groep een dashboard ontwikkeld waarmee gestuurd kan worden op kwaliteitsniveau, frequenties, en bewerkingspercentages. Daarmee kunnen op gebiedsniveau verschillende beheerscenario’s doorberekend worden voor Dagelijks Onderhoud, Groot Onderhoud en Vervanging.

SSK
Door het toepassen van toeslagen voor directe en indirecte kosten sluit de berekening aan bij de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) van het CROW.

Gerelateerde projecten