Privacy

Uiteraard houden wij ons aan de privacywetgeving. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld om aangifte te doen van strafbare feiten of deze te voorkomen. Persoonsgegevens worden passend beveiligd en niet langer bewaard dan vereist volgens de wet of overeenkomst.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door DG Groep worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen dit verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan er een aanvullend verzoek worden gedaan om gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt een schriftelijk verzoek sturen aan:

DG Groep BV

o.v.v. Inzageverzoek Wbp
Helsinkilaan 6b
3446 AH Woerden

En dergelijk verzoek kan ook per email worden gedaan: info@dggroep.nl

DG Groep kan voor de behandeling van een verzoek een redelijke bijdrage in de kosten verlangen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

privacy
Cookies

Wij informeren u om een zo goed mogelijk privacybeleid te voeren.
Eenvoudig uitgangspunt daarbij is steeds alleen informatie te verzamelen wanneer dat strikt noodzakelijk is. DG Groep registreert dan ook geen onnodige gegevens via deze website.

Google Analytics
Wel maken wij gebruik van cookies voor Google Analytics waarmee wij inzicht krijgen in het gebruik van onze website. Op de verwerking in het kader van Google Analytics is het privacy beleid van Google van toepassing. Deze is te vinden op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Over de Google cookies vindt u meer informatie op https://developers.google.com/analytics/

Op dit moment gebruiken wij geen andere cookies. Als er in de toekomst al cookies worden gebruikt, dan zijn dit zogeheten functionele session cookies. Deze cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald of uw apparaat (computer, tablet of smartphone) de website goed weergeeft. Daarnaast kan een tijdelijke cookie worden gebruikt om een (contact)formulier aan ons te verzenden en daarbij (geautomatiseerd) misbruik te voorkomen.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.