Inspecties kwaliteit openbare ruimte

DG Groep kan voor u met Accres® Inspectie de volgende soorten monitoring uitvoeren:

  1. Op bestuurs- en beleidsniveau om de prestatie te meten
  2. Met bewoners om te laten zien wat zij kunnen verwachten
  3. Voor het managementniveau voor het meten van de technische kwaliteit en het maken van planningen
  4. Voor de uitvoering om de actuele kwaliteit te bepalen en de prestatie van aannemers te meten

Natuurlijk kan DG Groep elk type monitoring op maat voor u uitvoeren en werken wij met door het CROW gecertificeerde inspecteurs.

Er wordt gebruik gemaakt van Accres inspectie software of gisib software.

ad 1.  De meting op bestuurs- en beleidsniveau van de kwaliteit van de openbare ruimte gebeurt meestal aan de hand van een quick-scan en vooraf vastgestelde maatlatten, bijvoorbeeld de KOR-catalogus van de CROW. De meting is bedoeld als verantwoording voor de gemaakte prestatieafspraken en eventuele bijsturing op bestuurlijk of managementniveau. De DG Groep is hierbij een goede partner voor een onafhankelijke meting.

ad 2. De schouw met bewoners dient als communicatiemiddel en om de betrokkenheid te vergroten. Door het hanteren van maatlatten kan het oordeel van de bewoners objectiever worden. Bovendien kunnen de resultaten snel zichtbaar gemaakt worden bijvoorbeeld via Google Earth. De DG Groep kan u helpen om op gestructureerde wijze de bewonersschouw uit te voeren met een frequentie en vorm die afgestemd is op de cultuur in de gemeente en de capaciteit van de beheerorganisatie.

ad 3. Er zijn veel aspecten in de openbare ruimte die om technische inspectie vragen. Voor de veiligheid, conditie en kwaliteit van bomen is het essentieel VTA-inspecties uit te voeren. Voor speelwerktuigen is een efficiënte monitoring van de kwaliteit van belang. Voor het opstellen van meerjarenplanningen voor renovatie, omvorming en herinrichting van (het groen in) de openbare ruimte is een volledige technische inspectie wenselijk. De DG Groep heeft ruime expertise en ervaring om alle vormen van technische inspectie uit te voeren en kan deze efficiënt verwerken met Accres® Inspectie en praktisch elk beheersysteem van de openbare ruimte.

ad 4. Voor de kwaliteit van de uitvoering zijn audits van groot belang. Zij verhogen de kwaliteit door een betere communicatie met de aannemer of uitvoerende afdeling, zij weten beter wat de opdrachtgever vraagt. Ook kan directer gestuurd worden op zwakke punten, waardoor met een relatief lage inspanning de integrale kwaliteit verhoogd wordt. De DG Groep kan de audits voor u uitvoeren en kan u ook begeleiden in het uitvoeren van audits op het gebied van zwerfvuilbeheersing, groenbeheer en overige werkvelden.