KOR

De Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2013 van het CROW vormt een transparante basis voor het bepalen en meten van prestaties voor de openbare ruimte. Voor wegen, groen, inrichtingselementen en de aanwezigheid van zwerfafval. Met de fotos, beschrijvingen en prestatie-eisen kunnen beheerders inzichtelijk communiceren met hun bestuurders, gebruikers en uitvoerders van het onderhoud.

De catalogus bevat ruim tweehonderd beeldmeetlatten met vijf kwaliteitsniveaus, variërend van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D). Daarbij is A+ het perfecte niveau dat vlak na aanleg of na het onderhoud optreedt. Bij het D-niveau is over het algemeen groot onderhoud, renovatie of een zware ingreep nodig. Beheerders en bestuurders kunnen de beeldmeetlatten die zij gebruiken voor de sturing van de kwaliteit selecteren. De gewenste kwaliteitsambitie kan per gebied verschillen, ook kunnen aan het bestuur scenario’s voor kwaliteit voorgelegd worden.

De combinatie van de Standaard RAW 2015 en de KOR zorgt dat de kwaliteitseisen op een transparante manier vastgelegd worden in contracten.

Uit inspecties met de beeldmeetlatten blijkt of het streefniveau behaald is. De kwaliteitscatalogus geeft de meetmethoden en een rekenmethode voor het behalen van de integrale kwaliteit.

De DG Groep gebruikt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte voor beleidsplannen, beheerplannen, monitoring, inspecties en onderhoudscontracten. Het is mogelijk om per variant het benodigd budget door te rekenen.

Gerelateerde projecten